1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

СТАТУТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація "ІСТИННО СОБОРНА УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА" є місцевою громадською організацією, надалі "Організація" - створена на основі єдності інтересів своїх членів та інших осіб для спільної реалізації ними мети та завдань, визначених цим Статутом.
1.2. Організація діє на основі добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів, спираючись на їх творчу, наукову та іншу ініціативу та активність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.
1.3. Термін діяльності Організації не обмежений.
1.4. Діяльність Організації розповсюджується на територію міста Києва.
1.5. Організація вільна від політичних та/або релігійних переконань.
1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законом порядку, може мати самостійний баланс, рахунки в банківських установах, власну печатку та штампи, бланки та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
1.7. Найменування Організації українською мовою:
  - повна назва: громадська організація "ІСТИННО СОБОРНА УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА"
  - скорочена назва: ГО "ІСУС".
1.8. Місцезнаходження та юридична адреса Оганізації: Україна, м. Київ, вул. Теремківська, буд. 21, кв. 41.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Метою діяльності Організації є: об'єднання громадян для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Відповідно до мети, основними завданнями Організації є:
  - сприяння та співпраця з органами державної влади та управління, громадськими та релігійними організаціями у відродженні й піднесенні національного українського духу, величі української нації у минулому й майбутньому до соборності і єднання, а також фізичного та духовного оздоровлення нації через пропаганду українського етносу;
  - взаємодія з органами влади з формування політики в сфері духовного, економічного й соціального будівництва держави на історичних і культурних традиціях українського народу;
  - сприяння відновленню й розвитку традицій українського народу;
  - сприяння та забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з громадянами в діаспорі;
  - сприяння патріотичного виховання нового покоління в дусі української національної ідеї, відданості рідному українському народові та українській Землі-Матері;
  - сприяння відбудові українських історичних пам'яток культури в пам'ять про минулу славу українського народу;
  - участь у проведенні аналізу етнічних, міжнаціональних та міжконфесійних відносин для їх єднання в соборну спільноту України;
  - висвітлення, у тому числі через засоби масової інформації, щодо діяльності Організації.
2.3. Організація не має на меті здійснення дій, які спрямовані на ліквідацію незалежності України та інших держав, зміну, шляхом насильства конституційного ладу, що склався в державі, порушення суверенітету і територіальної цілісності України чи інших держав, підрив їх безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, посягань на права, свободи і здоров'я Людини.
2.4. Для досягнення мети та завдань, Організація у порядку, встановленому чинним законодавством:
  - бере участь у загальнодержавних і громадських заходах, що сприяють реалізації української національної ідеї до соборності, утвердженню української національної державності, зростанню могутності та міжнародного авторитету України як передумов забезпечення духовного й матеріального добробуту, морального й фізичного здоров'я українського народу;
  - сприяє відродженню та впроваджує традиції та звичаї українців, що не суперечать чинному законодавству;
  - приймає участь у дослідженні історії України, сприяє відновленню історичної правди, популяризації історичного минулого українського народу. Здійснює пропаганду культурних досягнень українського народу зокрема, проводить культурні та духовно-просвітницькі заходи, виставки та концерти;
  - організовує та приймає участь у наукових фольклорно-етнографічних, археологічних експедиціях, конференціях, семінарах, присвячених вивченню й розвитку духовних традицій українського народу;
  - активно сприяє збереженню пам'яток історії та культури, увічненню слави українського народу;
  - сприяє проведенню виховної роботи серед юнацтва й молоді, створює навчальні установи, підтримує їх діяльність;
  - здійснює господарську й іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств зі статусом юридичної особи;
  - приймає внески від членів Організації та надходження, що одержанні на підставах, не заборонених чинним законодавством;
  - приймає участь в організації і фінансує наукові, творчі та інші заходи, що спрямовані на виконання завдань Організації;
  - засновує та/або фінансує засоби масової інформації з метою виконання завдань Організації і пропаганди її діяльності;
  - поширює інформацію про діяльність Організації всіма доступними засобами;
  - приймає участь у створенні служб соціального-психолохічного захисту населення;
  - сприяє науково-дослідницьким роботам із залученням сторонніх фахівців;
  - підтримує прямі міжнародні зв'язки, здійснює інші заходи, що не суперечать міжнародним договорам України, міжнародному праву та законодавству України;
  - збирає й опрацьовує економічну, наукову, екологічну інформацію, використовує її з метою здійснення статутної діяльності Організації й забезпечення здорового способу життя українського народу;
  - проводить разом з державними установами заходи природоохоронного характеру й впроваджує ефективні форми захисту довкілля;
  - відновлює в установленому порядку функціонування об'єктів соціально-культурного й іншого призначення, пов'язаних з історією українського народу.
2.5. Організація незалежна у своїй діяльності від органів державної влади, політичних та інших організацій.
    Забороняється будь-яке втручання в діяльність Організації, що може обмежувати її права або перешкоджати їх здійсненню, якщо це не передбачено законом.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ*ЯЗКИ
3.1. Індивідуальними членами Оганізації можуть бути фізичні особи незалежно від громадянства, статі, віку (з 18 років), національності, кольору шкіри, віросповідання, політичних поглядів, мови, освіти, фаху, займаної посади та соціального положення, які зробили вступний внесок, додержуючись положень цього Статуту, своїми діями сприяють вирішенню його завдань та досягненню мети.
3.2. Колективними членами Організації можуть бути будь-які трудові колективи установ Академії наук, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, організацій, установ та підприємств, які зробили членські та вступний внески, додержуються положень цього Статуту, своєю діяльністю сприяють вирішенню його завдань та досягненню мети.
3.3. Усі члени Організації мають рівні права та обов'язки та є рівними перед законом і совістю.
3.4. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію чи обмежений в правах за належність чи неналежність до їх членів.
3.5. Прийняття у члени та вихід з членів, здійснюється Правлінням Організації (для індивідуальних членів - особиста заява, для колективних - рішення керівного органа або трудового колективу). Виключення із членів Організації здійснюється виключно Правлінням.
3.6. Заяву до вступу та виходу, члени Організації складають письмово, за формою, встановленою Правлінням. Заяви розглядаються Правлінням на наступному його засіданні.
3.7. Член Організації має право:
  - брати участь у зборах Організації,
  - обирати та бути обраним до керівних та контрольних органів Організації ,
  - на першочергове одержання інформаційної, консультативної і іншої допомоги, яка надається Організації ;
  - використовувати інформацію та розробки Організації;
  - вносити пропозиції на розгляд Правління Організації, щодо поліпшення її діяльності та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб;
  - вийти в установленому порядку з Організації.
    Збори Правління можуть встановлювати для членів Організації також інші права та пільги.
3.8. Член Організації зобов'язаний:
  - у встановленому порядку внесити вступний внесок;
  - у встановленому порядку вносити щоквартальні членські внески;
  - додержуватись положень цього Статуту та виконувати рішення Правління Організації ;
  - брати участь у реалізації статутних завдань Організації ;
  - надавати інформацію, необхідну для розробки окремих питань, які стосуються діяльності Організації або пов'язаних із його діяльністю;
  - висвітлювати результати своєї наукової діяльності на Загальних Зборах;
3.9. Члени Організації повинні поводитися між собою на принципах взаємодопомоги, братерства, взаємної поваги та ввічливості.
3.10. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, положень цього Статуту чи рішень Правління Організації, його член може бути виключений з Організації, з усіма наслідками, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством і несе визначену Правлінням Організації відповідальність.
3.11. У разі виходу або виключення члена із Організації, зроблені ним внески поверненню не підлягають.
3.12. Кожен член Організації знаходиться під захистом та піклуванням Організації.
3.13. Члени Організації мають право збиратись мирно, без зброї, проводити збори, конференції, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються відповідні органи місцевого самоврядування.

4. КЕРІВНИЦТВО, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори. Чергові збори скликаються Правлінням не менше одного разу на рік. Порядок обрання делегатів зборів та норму представництва встановлює Правління.
4.2. Позачергові Загальні збори скликаються у разі потреби на вимогу Правління або однією третиною членів Організації.
4.3. Загальні збори членів Організації мають компетенцію:
  - вирішення головних напрямків діяльності Організації;
  - затвердження Статуту Організації, внесення та затвердження змін та доповнень до нього;
  - реалізація права власності;
  - обрання таємним голосуванням простою більшістю голосів членів Правління, Президента - він же голова Правління, голову та членів Ревізійної комісії терміном на 4 роки;
  - розгляду звітів та доповідей Правління та Ревізійної комісії;
  - вирішення інших питань, що входять у коло діяльності Організації;
  - прийняття рішення у справі припинення діяльності Організації.
    Загальні збори правомочні, якщо в роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на зборах делегатів, за виключенням питань про припинення діяльності, про внесення змін та доповнень до Статуту Організації, де за таке рішення повинні проголосувати ? присутніх делегатів.
4.4. У період між зборами керівним органом Організації є Правління Організації. До його складу входить Президент, заступник Президента та три члени.
4.5. Правління обирається зборами таємним голосуванням, обраними вважаються кандидати, що набрали не менше як половину голосів делегатів, що присутні на зборах.
4.6. Повноваження кожного члена Правління тривають чотири роки і закінчуються згідно з рішенням зборів.
4.7. Дату і місце своїх зборів Правління визначає саме, не менш ніж два рази на рік. Правління правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше 2/3 його членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. На засіданнях головує Президент або його заступник.
4.8. Правління Організації:
  - керує діяльністю Організації в період між Загальними зборами;
  - скликає збори Організації, визначає порядок обрання делегатів на збори, перевіряє виконання рішень, які стосуються діяльності Організації; заслуховує звіти членів Організації;
  - затверджує бюджет та Пложення про нього, структуру та штатний апарат Організації;
  - приймає та виключає членів Організації згідно Статуту Організації;
  - встановлює розмір членських та вступного внесків;
  - надає повноваження окремим членам Організації для співпраці з іншими фізичними та юридичними особами від імені Організації;
  - приймає рішення про створення та ліквідацію місцевих осередків Організації, затверджує їх положення;
  - приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, затверджує їх положення;
  - затверджує зразки символіки, бланків, круглої печатки, штампів та іншої атрибутики;
  - приймає інші рішення з питань статутної діяльності Організації.
4.9. Президент обирається із складу Правління зборами відкритим голосуванням простою більшістю голосів на 4 роки. Заступник Президента обирається із складу Правління відкритим голосуванням, простою більшістю голосів що присутні на засіданні.
4.10. Президент :
  - здійснює керівництво Правлінням Організації, скликає його засідання, головує на них ;
  - організовує діяльність Організації та здійснює поточне керівництво нею, розпоряджається майном та коштами Організації ;
  - вирішує всі питання діяльності Організації, за виключенням тих, які входять до виключної компетенції Правління та Загальних зборів, організовує виконання прийнятих ними рішень ;
  - діє від імені Організації без доручення ;
  - представляє Організацію у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями як в Україні , так і за її межами ;
  - звітує перед Загальними зорами Організації про діяльність Правління, визначає коло обов*язків своїх заступників та членів Правління Організації ;
  - від імені Організації вступає в різні контакти та зв*язки, в тому числі і міжнародні, заключає угоди, здійснює інші юридичні дії, які відповідають цілям та завданням Організації ;
  - має право підпису фінансових документів, як перша особа ;
  - приймає рішення про пред*явлення, припинення, відклик, призначення і врегулювання від імені Організації претензій та позовів до юридичних та фізичних осіб та громадян ;
  - відкриває в установах банку поточні та інші рахунки ;
  - у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції та акти, які обов*язкові для виконання всіма членами з питань, які входять до компетенції Правління ;
  - призначає, переводить на іншу роботу, заохочує робітників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення .
4.11. Заступник Президента у разі необхідності може виконувати обов*язки Президента.
4.12. Заступник Президента виконує поточну організаційну та адміністративну діяльність Організації.
4.13. Ревізійна комісія є контрольним органом, що здійснює перевірки діяльності Організації. Ревізійна комісія складається з трьох осіб і обирається на зборах Організації таємним голосуванням простою більшістю голосів. Особи, обрані до Правління , не можуть бути членами Ревізійної комісії. Повноваження тривають до наступних зборів. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про Ревізійну комісію, що затверджується зборами.
4.14. Ревізійна комісія:
  - контролює фінансову та основну діяльність Організації;
  - подає Правлінню пропозиції щодо ведення справ Організації;
  - виказує свою довіру чи недовіру Правлінню. Перевірки фінансової діяльності проводяться не менш ніж два рази на рік. Звіт подається зборам, а в період між зборами - Правлінню Організації. Перевірка діяльності місцевих осередків Організації здійснюється згідно зі Статутом.
4.15. Ревізійна комісія вибирає із свого складу голову. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
4.16. Члени Організації можуть об'єднуватись у місцеві осередки. Вищим органом місцевих осередків є Загальні збори, які приймають свої статути (положення), якими вони керуються у своїй діяльності. Ці статути не повинні суперечити Статуту Організації та затверджуються Правлінням Організації. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися у встановленому законом порядку на підставі своїх статутів (положень).

5. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Організація може мати у власності будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання , інвентар, кошти, цінні папери та інше майно необхідне для її статутної діяльності.
5.2. Джерела формування майна та коштів Організації :
  - грошові та матеріальні внески засновників;
  - вступні та членські внески членів Організації ;
  - прибуток від господарської діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
  - благодійні внески, пожертвування організацій, установ, підприємств та приватних осіб України та іноземних держав;
  - інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Організація набуває права власності на кошти та майно, передане їй засновниками, членами Організації або державою в порядку, встановленому чинним законодавством, вступні та членські внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, приватних осіб, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонені законом.
5.4. Організація, створені нею установи, організації та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції і вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах передбачених законодавством.
5.5. Члени Організації не володіють відокремленими правами на майно Організації.
5.6. Організація несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке може бути накладено стягнення відповідно з чинним законодавством.
5.7. Організація не несе відповідальності по зобов'язанням членів Організації, а члени Організації не несуть відповідальності по зобов'язаннях Організації.
5.8. Організація не несе відповідальності по зобов'язанням держави та її органів, а держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Організації.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
6.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються за рішенням зборів, якщо за таке рішення проголосувала ? присутніх делегатів.
6.2. Про зміни, що стались в статутних документах, Організація у 5-денний строк повідомляє легалізуючий орган.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. З метою виконання статутних завдань i цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ i організацій iз статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
7.2. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її реорганізації чи ліквідації.
8.2. Реорганізація Організації відбувається на підставі рішення Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше ? присутніх.
8.3. Організація ліквідується:
  - за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше ? присутніх на Загальних зборах;
  - на підставі рішення суду;
  - в інших випадках, передбачених законодавством.
8.4. Ліквідація Організації проводиться Ліквідаційною комісією, призначеною Зборами, а у випадках ліквідації Організації за рішенням суду - Ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
8.5. З дати призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Організації.
8.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за правильність використання коштів, що залишилися після ліквідації Організації. Майно та кошти при ліквідації Організації після розрахунків зі штатними працівниками та кредиторами, не може перерозподілятися між її членами.
8.7. Кошти та майно Організації у разі його ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій Організації відповідного виду або зараховоні до доходу держбюджету.
8.8. Ліквідація вважається завершеною, а Організація припиняє діяльність з моменту внесення запису про це до Реєстру об'єднання громадян.

ПРОГРАМА

"Духовна людина - здорова Держава"

Наша мета - створення в Україні об'єднання громадян на основі спільних соціальних, економічних , творчих, національно-культурних, етнічних ідеалів і цілей незалежно від політичних та релігійних переконань.

1.Висока духовність і культура.

Розвиток і прогрес суспільства мають ґрунтуватися на високих духовних цінностях, на християнських традиціях і ідеалах народу України. Тому ми виступаємо за сприяння та співпрацю з органами державної влади, громадськими та релігійними організаціями у відродження й піднесенні національного українського духу, величі української нації через пропаганду українського етносу.

2.Матеріальна культура українців.

Вивчення та впровадження матеріальної культури різних соціальних верств населення України від найдавніших часів до сьогодення, бо у вибір прожиткових речей, творення житла, господарювання, вкладалася національна душа.

3.Духовна культура українців.

Вивчення та пропаганда духовного досвіду під час розвитку християнської імперії Київської Руси - України. Дослідження вчених різних галузей наук про походження української культури та їх зв'язок з культурами інших народів коли між Державою - Церквою була симфонія. Це сприяло не тільки культурно - науковому розвитку населення України, що мали найбільші академії в Європі, а також Церква навчала людей жити в злагоді і повазі до влади, а владу - цінити свій народ. Ми мусимо відродити і зберегти народні традиції, які мають позитивний вплив на духовність і мораль людей, родинного життя тобто родинної ієрархії, коли діти в повазі до батька, як до Господа, а до матері, як до Богородиці і т.д. Тому були сильні родини, що зміцнювало Державу. Сучасне відродження знищеної культури мусить зайняти належне місце в контексті європейського відродження як процес етнізації культури, екологізації мислення і поведінки, що в цілому є шляхом до виживання і зростання української нації, забезпечення в майбутньому добробуту та процвітання держави.

4.Етнопедагогіка - національна система виховання дітей та молоді.

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури і має ґрунтуватися на культурно історичних цінностях своєї нації. Програма враховує інтереси молоді. Ми проти засилля іноземної, секуляротивної і розпустної маскультури, коньюктурної кіно продукції, скривлення та осквернення історії, знищення пам'ятників історії та культури. Програма забезпечує виховання повноцінної, цілісної, національно свідомої особистості з почуттям власної гідності, з високими моральними якостями завдяки вивченню національних ідеалів, традицій, звичаїв, вихованню любові до батьків, до рідної мови, до Батьківщини.

5.Соборна спільнота.

Як члени суспільства люди, що живуть в одній Державі є життєво залежні один від одного. Тільки співпраця, єдність, згуртування різних соціальних і етнічних груп та культур, буде сприяти розвитку та зростанню культурно - духовного потенціалу українського народу Київської Руси - України.

Слава в Вишніх Богу,
в Україні мир між людьми доброї волі.


КОНЦЕПЦІЯ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Громадська організація "ІСТИННО СОБОРНА УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА" формувалась на протязі 3-х років і була зареєстрована 7 жовтня 2005 року. Мета створення організації - допомогти людям навчитись жити в любові до Бога, до ближнього, до своєї Держави через донесення духовно-практичних знань; спрямувати на гармонізацію та розвиток Божественної свідомості кожну особистість.

 

Наша місія - сприяти духовній еволюції суспільства та об'єднанню громадян в нову Духовну Соборну Україну через відродження духовної свідомості кожної особистості.

 

Спільнота має проект програми, спрямованої на вирішення конкретних проблем у вихованні молодого покоління, а також укріплення та збереження родини як основної складової суспільства. Головним акцентом в цьому проекті є лекції, які навчають людей мудрості духовного життя.

 

Як показала практика, отримані знання змінюють людину на краще, а її життя стає щасливішим. Налагоджуются стосунки в родині. Батьки починають розуміти дітей, а діти - поважати батьків. Жінки навчаються будувати щасливу родину, бути добрими дружинами та матерями. Покращується дисципліна дітей у навчальних закладах. Напрацьовується самоконтроль дитини та покращуються її оцінки. Зміцнюється здоров`я та зникають шкідливї звички - залежність від алкоголю, наркотиків та паління.

 

Крім просвітницької діяльності в проекті заплановані практичні заняття з дітьми та дорослими. Це праця в майстернях, гуртках з рукоділля, вивчення українського етносу, національного танку, костюму, традицій тощо.

 

Після отримання цих знань та навичок в людях пробуджуєтся любов до Бога, до своїх ближніх, до своєї країни. Всі ці дії сприяють духовній еволюції суспільства, об`єднанню людей, незалежно від віку, походження та релігійної конфесії.

 

Така зміна свідомості людини призведе до народження нової Соборної України.

 

Єдність

Розділення України?!

 

Ці слова ми чуємо кожен день по радіо, телебаченню, на вулиці, в транспорті. Нас ділять за територіальною, мовною, етнічною, соціальною, політичною і релігійною належністю. Щоб побудувати сильну державу, потрібно об`єднатися, перш за все, на духовній основі, на засадах християнських цінностей і моралі.

 

Щасливий громадянин - сильна, успішна держава.

 

Відродження духовності нації - запорука цілісного розвитку країни.

 

Бог є наріжний камінь нашого життя. Державним устроєм України повинна стати теократія.

 

Президент - сильна духовна особистість.

 

Конституція - на основі Біблії.

 

Судова система - справедлива і прозора.

 

Наша мета - донести ідеї духовного відродження України до всіх гілок влади через співпрацю з державними установами, політичними та громадськими організаціями, публічними людьми.

 

"Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення й спокуси всупереч вчення, якому ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не служать Господу нашому Ісісу Христу, але власному череву; вони добрими та гарними словами спокушають серця простодушних" (Рим. 16:17-18 )

 

"Тож благаю вас, браття, Ім`ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було між вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній." (І Кор. 1:10).

Глас

"Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що з Божих уст виходить." (Мат. 9:9)

 

Ісус Назарянин багато проповідував і вчив людей під відкритим небом. Пояснював, як молитися, навчитися любити і прощати, як знайти щастя і досягти Царства Небесного. За часів Ісуса Христа вдячні слухачі зберігали його слова в своєму розумі і серці. Лише пізніше з`явилися рукописні записи його промов.

 

Сьогодні ми маємо багато засобів для поширення християнських цінностей: видавництво книг, публікація статей, виступи на телебаченні та радіо, у мережі Інтернет.

 

"Чим серце наповнене, те говорять вуста" (Мат. 12:34 ).

 

Наша мета - донести слова істини до кожного громадянина нашої країни. Господні слова знаходитимуть відгук у тих, чиї душі жадають праведності і спасіння. Розмірковуючи над духовним, люди наближатимуться до Бога. Духовні знання пронизують серце, розум і душу, спонукаючи нас до добрих дій. Зростатиме любов до Бога, бажання наближатись і пізнавати його.

 

"Наближайтесь до Бога, і він наблизиться до вас" ( Яков 4:8).

 

Щасливі, гармонійні люди побудують щасливу державу. Будьмо достойними учнями нашого Великого Вчителя і будемо сіяти слова правди та любові в душах людей.

 

"Блаженні голоді і жадні на правду, бо вони наситяться." (Мат. 5:6).

 

Відродження духовності неодмінно призведе до пробудження національної свідомості, розуміння унікальності українського народу.

 

"Без традиції нема культури, без культури нема нації." (В. Липинський).

 

Усвідомлений Українець - це людина, внутрішній світ якої сповнений світла, духовності, добра, віри в Бога та Україну. Єдина дорога для українця - втілення себе в українській духовності.

 

"Наша дума, наша пісня не вмре, не загине." (Т. Г. Шевченко).

 

Пробудження і піднесення національного українського духу є однією з головних задач нашої просвітницько-духовної роботи . А саме: 
- охорона пам`яток історії та культури;
- збереження літературних та художніх цінностей нашого народу;
- відродження і розвиток українських традицій;
- відновлення історичної правди минулого народу України;
- освітлення видатних постатей українського народу;
- пропагандування та захист рідної мови;
- патріотичне виховання молоді в дусі національних ідей.

" Доля України вирішується в наших душах і серцях." (Д. Мирон-Орлик).